Nieuwspagina S.F.F.

 

 

 

 

In de 10 kilometerzone rondom Kamperveen geldt momenteel de Regeling Specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza bij Kamperveen. De oosteijke strook van Oostelijk Flevoland valt binnen dit gebied. Dit betekent dat er in dit gebied geen beheer en schadebestrijding op ganzen mogelijk is. In overleg met de NVWA is besloten dat het beheer van reewild is toegestaan, mits er geen waterwild wordt verstoord. De betreffende jagers zijn hierover apart geïnformeerd en kunnen in overleg met hun faunabeheerder hun reewild afschot voortzetten.

 

Als u beheer en schadebestrijding wilt uitvoeren dient u in het bezit te zijn van de juiste grondgebruikersverklaringen. Heeft u ze up-to-date van al uw grondgebruikers? Klik [hier] voor een leeg formulier!

Het ministerie van Economische zaken heeft bekend gemaakt de Regeling aangepast te hebben, waardoor vanaf woensdag 4 oktober 2017 lokmiddelen, te weten: lokvogels (niet-levend), lokfluiten (akoestisch) en lokvoer, weer gebruikt mogen worden voor de bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst. Op de landelijke vrijstellingslijst staan soorten die door de ontwikkeling van de aantallen een zodanige impact hebben op andere belangen dat ze in principe jaarrond bejaagd mogen worden. Het gaat om de soorten: Canadese gans, kraai, kauw, houtduif, vos en konijn. 

Voor Flevoland is en blijft het verboden om lokvoer inrichtingen op of nabij het talud van watergangen van het Waterschap Zuiderzeeland aan te leggen.

* Wist u dat...
Een van de zaken die eens per 6 jaar langskomen en waar u als grondeigenaar misschien niet vaak bij stil staat, is de verhuur van de jachtrechten op de gronden van uw bedrijf. Per 1 april 2016 verlopen de huidige verhuurcontracten. Dat lijkt ver weg voor ons als W.B.E. Faunabeheer Flevoland maar ook voor u is dat heel dichtbij!

* Wat doet de Stichting Faunabeheer Flevoland?
De Stichting Faunabeheer Flevoland heeft o.a. als doel de jacht in brede zin zo adequaat mogelijk te organiseren. Hierbij zijn zowel L.T.O. als de K.N.J.V. vertegenwoordigd. De stichting vervult niet alleen een belangrijke taak in de schadebestrijding (groen en gewas) maar ook in de Bijzondere Opsporing (i.e. stroperij). Daarnaast verhuurt de SFF de jachtrechten van terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Stichting Het Flevolandschap, Waterschap Zuiderzeeland) van gronden ingebracht door Domeinen, beleggingsmaatschappijen en van ingehuurde gronden behorend tot eigenaren zoals u.

* Wat doet de SFF voor u? 
De SFF zorgt ervoor dat u ten alle tijde verzekerd bent van accuraat optreden in geval van schade, mits u de jachtrechten bij de SFF heeft ondergebracht. U heeft een vast aanspreekpunt die alle benodigde vergunningen, zonder kosten voor u, bij de Provincie regelt en die contact opneemt met de jachtcombinatie die op uw gronden jaagt.

* Eendracht maakt macht.
Indien u besluit de jachtverhuur en eventueel de schadebestrijding bij de SFF  in te brengen, ontvangt u van ons een vergoeding per hectare voor een periode van 6 jaren. U weet zich verzekerd van schadebestrijding en beheer. U heeft een vast contactpersoon, niet alleen voor jachtzaken, maar ook voor melding van verdachte personen of handelingen in onze prachtige polders.
Is de informatie u niet helemaal duidelijk, of zijn er nog aanvullende vragen? Aarzel niet en neem contact op. Natuurlijk zijn we graag bereid om een toelichting te geven.

Telefoon: 0527-699520, e-mail: info@fauna-beheer.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALWILD

Totaal aantal verkeersslachtoffers onder reeën in Flevoland in de periode van

1 oktober 2005 tot en met 30 september 2006: 272 stuks
waarvan 6 reeën zijn verdronken.
1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007: 266 stuks
waarvan 12 reeën zijn verdronken.
1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008:3 32 stuks
waarvan 9 reeën zijn verdronken.
1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009: 335 stuks
waarvan 7 reeen zijn verdronken.
1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010: 304 stuks
waarvan 4 reeen zijn verdronken.
1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011: 289 stuks
waarvan 6 reeen zijn verdronken.
1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012:267 stuks
waarvan 2 damherten en 2 reeen zijn verdronken.
1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013: 289 stuks
waarvan 2 reeen zijn verdronken.
1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014: 237 stuks
waarvan 1 ree is verdronken.
1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015: 306 stuks
waarvan 3 reeen zijn verdronken

Verkeersslachtoffers reeën vanaf 1 oktober 2015 t/m 31 december 2015:

Noordoostpolder: 6 stuks
Oostelijk Flevoland:236 stuks
Zuidelijk Flevoland: 32 stuks

VALWILD VOSSEN:

Verkeersslachtoffers van 1 april 2015 t/m 31 december  2015:

Noordoostpolder: 4 stuks
Oostelijk Flevoland: 22 stuks
Zuidelijk Flevoland: 41 stuks

Treft u onderweg een dode ree of vos aan, dan kunt u dit doorgegeven aan de W.B.E. Faunabeheer Flevoland, telefoon: 0527-69 95 20 dag en nacht bereikbaar.

Jaarlijks worden in de periode tussen medio mei en begin juni vele tientallen tot wellicht honderden pasgeboren reekalveren door goedbedoelende mensen naar dierenartsen of dierenopvangcentra gebracht.
De Vereniging Het Reewild waarschuwt ervoor dat niet te doen: ook als het reekalfje alleen in de velden of de bossen te vinden is, zal het niet door de moeder verlaten zijn, aldus de Vereniging, die tot doel heeft het verbeteren van de leefomstandigheden en in stand houden van de reeënpopulatie in Nederland.

Het kalfje ligt daar omdat de moeder, de reegeit, het diertje daar heeft neergelegd.
Zij is even weg om te eten of weggevlucht omdat er iets in de buurt van haar kalf is gekomen. Het beste is om ver weg van de vindplaats te gaan en het dier niet verstoren. Mensengeur aan een reekalf kan betekenen dat de moeder het afstoot. Neem het zeker niet mee! Een moederreegeit zal haar kind nooit verlaten, ze is altijd in de buurt.

Onbekendheid met de leefwijze van de diersoort ree is meestal de oorzaak van het goedbedoelde gedrag. Opvang van reekalveren met het doel ze later weer in de natuur uit te zetten is mogelijk, maar niet de beste oplossing: dat is het diertje gewoon door de moeder groot laten brengen. In Nederland leven naar schatting 60.000 reeën. Je vindt ze vrijwel overal, zowel in de bossen als de velden en vaak ook in de omgeving van mensen.

Voor meer informatie over reeën kan een ieder zich wenden tot de Vereniging Het Reewild, www.reewild.nl Secretariaat: Antwoordnummer 2002, 3925 ZX Scherpenzeel, tel. 033-4691797 / e-mail: info@reewild.nl

foto's op deze site zijn van fotograaf Ernst Dirksen, Veldweg 27, 8071 BE Nunspeet, tel. 06-51189900.

ernst.dirksen@live.nl